ISSN 250-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT JOURNAL EDITION ETHICS FOR AUTHORS TO REVIEWERS CONTACTS
N 4 (25) 2020
Publication date: 12.21.2020
Collecting articles up to 11.01.2020
N 2 (23) 2020
Publication date: 06.29.2020
Collecting of articles is completed
journal releases
Psychological sciences
FEATURES OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS OF A PRESCHOOL WITH A MOSAIC FORM OF THE DOWN SYNDROME: ANALYSIS OF A CLINICAL CASE

Razuvaeva Ta. Ni., Brazhnik D.. Yu.

UDK: 159.95:616.899.65-053.2
BBK: 88.75:57.336.145.9
Article received: 11.12.2017
Article accepted for print: 26.02.2018
trans.date_of_release: 14.04.2020
ANNOTATION FULL TEXT REFERENCE ABOUT AUTHORS

 

 

This article describes the neuropsychological manifestations of a preschool child of 6 years old with a mosaic form of Down syndrome. As a result of the neuropsychological examination, it was revealed that the functional deficiency of the brain stem formation (primary defect) is manifested in the deficiency of dynamic praxis, the delay in the formation of the generalizing and regulating function of the word.
 

 

 

Keywords:

 

 

neuropsychological status; Down syndrome; clinical case; neuropsychological examination.

 

 

 

 

1. Glozman ZH.M., Neyropsikhologicheskaya diagnostika detey shkol’nogo vozrasta // ZH.M. Glozman, A.Ye. Soboleva. – M.: Smysl. – 2013. – 166 s.

 

2. Kovyazina M.S., Osobennosti mezhpolusharnogo vzaimodeystviya v dvigatel’noy sfere u detey v norme i pri otkloneniyakh v razvitii / M.S. Kovyazina, Ye.YU. Balashova, M.S. Kazakova // Zhurnal prikladnoy psikhologii. – 2005. – № 2–3. – S. 2–11.

 

3. Lebedinskiy V.V., Narusheniya psikhicheskogo razvitiya v detskom vozraste // V.V. Lebedinskiy. – M.: Akademiya, 2003. – 144 s.

 

4. Semenovich, A.V., Vvedeniye v neyropsikhologiyu detskogo vozrasta //A. V. Semenovich. — M. : Genezis, 2005. — 319 s.

 

5. Tsvetkova, L.S., Metodika neyropsikhologicheskoy diagnostiki detey // L.S. Tsvetkova. — 4-ye izd., ispr. i dop. — M. :Pedagogich. obshchestvo Rossii, 2002. — 96 s.

 

6. BrandtB.R.,ImpairedtactualperceptioninchildrenwithDown’sSyndrome / B.R. Brandt // Scand. J. Psychol. – 1996. – № 37(3). – P. 312–316. 
7. Stratford B. Perception and perceptual-motor processes in children with Down’s Syndrome and normal children / B. Stratford // J. of Psychology. – 1980. – № 104 (1). – P. 139–145.

Razuvaeva Ta. Ni.

razuvaeva@bsu.edu.ru 308015 st. Pobedy, 85, Belgorod, Russian Federation

Brazhnik D.. Yu.

brazhnikdiana@gmai.com 308015 Pobedy-st., 85, Belgorod, Russian Federation