ISSN 2500-3585 peer-reviewed open access journal
|
RUS | ENG
ABOUT EDITION ETHICS FOR AUTHORS FOR REVIEWERS CONTACTS
N 2 (27) 2021
Publication Date: 30.08.2021
Completed
N 3 (28) 2021
Publication date: 31.10.2021
In progres
journal issues
Psychological sciences
THE DEVELOPMENT OF VISUAL - FIGURATIVE THINKING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Sorokoumova El. Al., Samorukova L. A.

UDK: 159.922.74
BBK: 88.414-51
Article received: 06.02.2019
Article accepted for print: 30.04.2019
trans.date_of_release: 14.04.2020
Annotation Full text Reference About authors

The article presents a practical experiment on the development of visual - figurative thinking of younger schoolchildren. Presents exercises promoting the development of visual - figurative thinking of younger schoolchildren.

Keywords:  

visual - figurative thinking, thinking, younger schoolchildren, exercises for the development of visual - figurative thinking.

1. Maklakov A.G. Obshchaya psikhologiya: Uchebnik dlya vuzov. – SPb.: Piter, 2016.585s.

2. Nemov R.S. Psikhologiya: Ucheb. dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy: V 3 kn. — 4-ye izd. — M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 2001. — Kn. 3: Psikhodiagnostika. Vvedeniye v nauchnoye psikhologicheskoye issledovaniye s elementami matematicheskoy statistiki. — 640 s.

3. Progressivnyye matritsy Ravena: metodicheskiye rekomendatsii /sost. i obshchaya redaktsiya O.Ye.Mukhordovoy, T.V.Shreyber. – Izhevsk: Izd-vo «Udmurtskiy universitet», 2011 – 70s.

4.Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart nachal’nogo obshchego obrazovaniya / M-vo obrazovaniya i nauki Ros. Federatsii. – 5-ye izd., pererab. – M.: Prosveshcheniye, 2017. – 53 s.

Sorokoumova El. Al.

CEA51@mail.ru 127051, Moscow, Maly Sukharevsky Pereulok, 6.

Samorukova L. A.

127051, Moscow, Maly Sukharevsky Pereulok, 6.